• Được thành lập bởi một công ty gia công phần mềm thành công với trên 15 năm kinh nghiệm và biết rõ những gì mà ngành gia công phần mềm cần
  • Học viên là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp.
  • Không đào tạo lại các kiến thức cơ bản về CNTT mà học viện đã được học trong trường cao đẳng - đại học. Bổ sung chứ không thay thế chương trình giảng dạy của các trường
  • Đào tạo theo mô hình dự án.