Lập trình iPhone

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm trên các ứng dụng iPhone.
 • Hiểu rõ nền tảng iPhone.
 • Sử dụng thành thạo bộ iPhone SDK để phát triển ứng dụng.
 • Đóng gói chương trình, triển khai ứng dụng và publish iPhone applications.
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.
 • Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình.
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dùng ngôn ngữ C.
 • Có kinh nghiệm lập trình quản lý bộ nhớ trong C (đòi hỏi nhưng không bắt buộc).
 • Sử dụng hệ điều hành Mac OS.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học. 
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

1. Quy trình phát triển phần mềm

 • Requirement.
 • Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases.
 • Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
 • Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview.

 

2. Lập trình iPhone

 • Introduction to Mobile programming & Mac OS.
 • Objective C & Xcode.
 • Memory management in Objective C & building an iPhone Application.
 • Application & View Controller Lifecycle, Navigation Controller.
 • Web services Invocation, XML & JSON Parser.
 • Core Data and Table Views.
 • Performance and Power Management.
 • Accelerometer, Camera, Keyboard, Basic Audio, GPS, Map.
 • Submitting to the App Store.

 

3. Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp

 • Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 

4. Được tham gia làm việc trong dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án