Software Testing

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khóa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của testing trong quy trình phát triển phần mềm.
 • Hiểu và nắm vững quy trình kiểm định chất lượng phần mềm để áp dụng hiệu quả vào dự án thực tế
 • Áp dụng các kỹ thuật để viết Test Plan, Test Case, Test Execution, Test Suit, Test Report, etc.
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng vượt qua phỏng vấn, cách thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
 • Làm quen với sử dụng tiếng Anh trong công việc
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học. 
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

1. Tổng quan về Software Testing

 • Introduction of Software Testing
 • Verification & Validation, QA & QC
 • Software Testing Lifecycle & V-model
 • Levels of Testing

  +  Unit Test

  +  Integration Test

  +  System Test

  +  Acceptance Test

 • Types of Testing

  +  Functional Testing

  +  Non-Functional Testing

  +  Structural Testing

  +  Confirmation & Regression Test

 

2. Quy trình kiểm định chất lượng phần mềm

 • Requirements Management
 • Test Planning
 • Test Preparation
 • Test Execution
 • Post Testing

 

3. Các kỹ thuật test

 • Black-box Testing Techniques
 • White-box Testing Techniques
 • Experience-based Testing Techniques

 

4. Tổng qua về Test tự động

 • Data-Driven Framework
 • Data-Driven Scripting Technique
 • Key-word Driven Scripting Technique
 • Automation demo

 

5. Triển khai Test một dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án

 

6. Các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp

 • Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp