Lập trình Android

Item Remark
Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn thành khoa học cùng dự án mẫu, học viên có khả năng:

 • Áp dụng chuyên nghiệp quy trình phát triển phần mềm
 • Sử dụng thành thạo các APIs trong Android SDK để phát triển ứng dụng
 • Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT.
 • Đã tham gia khóa học lập trình Android căn bản hoặc đã có kinh nghiệm lập trình Android.

Phương pháp đào tạo

 • Môi trường đào tạo sinh động, hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo các buổi học trên lớp và các bài tập thực hành tạo hiệu quả tiếp thu cao nhất cho học viên ngay tại lớp học.
 • Học viên được giao các dự án mẫu ngay từ đầu và được hướng dẫn thực tập cho đến hết khóa học.
 • Học viên được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Học viên chủ động nghiên cứu sách, tham khảo tài liệu trước khi đến lớp.

Đề cương khoá học

1. Quy trình phát triển phần mềm

 • Requirement.
 • Design using UML: High Level Design, Detail Design, Test Plan & Test Cases.
 • Implementation: Prepare for Implementation, Coding & Unit Test, Integrate & Integration Test.
 • Testing: Testing Process, Testing Phases, Blackbox Testing Techniques Overview

 

2. Nội dung khóa học

 • Lập trình OOP với Java
 • Android Activity
 • Android UI
 • Web Services
 • SQLite Database
 • Shared Preferences
 • Location Based Services and Map
 • Multi-Thread
 • Broadcast Receiver

 

3. Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trình bày
 • Nghi thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 

4. Xây dựng dự án mẫu

 • Thảo luận nhóm
 • Cập nhật tiến độ dự án